Akreditácia novinárov na 58. Zlatú prilbu SNP

AKREDITÁCIA NOVINÁROV

Pokiaľ sa chcete zúčastniť na 58. Zlatej prilbe SNP ako novinár, je potrebné vyplniť a následne odoslať „Prihlášku k akreditácii“, ktorú nájdete v sekcii Tlačivá a pokyny.  Pred vyplnením prihlášky k akreditácii si bezpodmienečne prečítajte „Zásady  pre akreditáciu novinárov“ a „Súhlas s o spracúvaním osobných údajov“.

Podpísaním a odoslaním prihlášky súhlasíte so zásadami pre akreditáciu novinárov ako aj s podmienkami nachádzajúcimi sa v bode 4 „ Práva a povinnosti akreditovaného novinára“ a so spracúvaním osobných údajov!!!!

Žiadosti o akreditáciu musia byť podané písomne do 25.8.2022. Žiadosti doručené po tomto termíne, resp. v deň konania podujatia nebudú akceptované a akreditácia nebude možná.

Akreditácia fotografov s povolením vstupu na trávnik /do priestoru k štartu/ sú podľa platnej normy FIM limitované na 2 fotografov.

Akreditovaní novinári si označenie vyzdvihnú v deň konania podujatia v Informačnom centre.

Žiadosti zasielajte na e-mail: speedway@speedway.skinfo@speedway.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Úvodné ustanovenie : Žiadateľ o akreditáciu, ako dotknutá osoba, poskytol dobrovoľne AMK PD ako Usporiadateľovi podujatia jeden alebo viaceré svoje osobné údaje.

2. Informačná povinnosť:  V súvislosti so získavaním a spracovaním Osobných údajov poskytuje AMK PD žiadateľovi o akreditáciu, ako dotknutej osobe, nasledovné informácie:

2.1 Identifikačné údaje a kontaktné údaje usporiadateľa : Identifikačné údaje a kontaktné údaje Usporiadateľa sú uvedené na web stránke www.speedway.sk. Žiadateľ o akreditáciu môže usporiadateľa kontaktovať na e-mailovej adrese: speedway@speedway.sk 

2.2  Kategórie spracúvaných osobných údajov: AMK PD môže spracúvať jednu alebo viaceré nasledovné kategórie osobných údajov:

  • Osobné identifikačné a kontaktné údaje : meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo. 

2.3 Účel spracúvania osobných údajov : Usporiadateľ  môže spracúvať osobné údaje za účelom udelenia, resp. neudelenia akreditácie na podujatie.

2.4 Kategórie príjemcov : Organizátor môže osobné údaje poskytnúť:

 

  • Členom orgánov a usporiadateľovi v rozsahu v akom povinnosť poskytnúť im osobné údaje stanovujú príslušné právne predpisy; takýto členovia orgánov a spoločníci budú zaviazaný povinnosťou mlčanlivosti.

2.5  Kritériá určenia doby uchovávania osobných údajov : Osobné údaje budú uchovávané na obmedzený čas a budú vymazané v momente, kedy bude naplnený účel, na ktorý sú uchovávané – po skončení podujatia.

2.5 Informačná povinnosť o právach dotknutej osoby :

  • Právo na opravu osobných údajov : Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  • Právo na vymazanie osobných údajov (alebo aj právo byť zabudnutý) : Dotknutá osoba má právo žiadať o výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov : Dotknutá osoba má právo nato, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, 

  • Právo odvolať súhlas : Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby , má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.